فراخوان هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه

درخواست حذف این مطلب

بنیاد بین المللی نهج البلاغه «هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه»

را با موضوع:

عهدنامه المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر با تبیین محورهای:

، فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،حقوقی و مدیریتی آن

برگزار می کند.


اه کنگره:

با توجه به اهمیت نهج البلاغه و به خصوص عهدنامه مالک اشتر به عنوان مرام نامه حکومت داری در ابعاد مختلف آن، اه ذیل در این کنگره دنبال می شود:

۱- تبیین نقش عهدنامه در توانمند سازی مدیریت ی برای حل مشکلات اجتماعی در سطح های مختلف (کلان،میانه و د).

۲- بیان را ارهای اجرایی مدیریت جوامع ی.

۳- وارد سیاست گذاری های عهدنامه در بستر و اجرایی جوامع ی.

۴- است اج راه کارهای عملی در مدیریت های مختلف ، فرهنگی، اجتماعی و ... .

محور های پیشنهادی برای تدوین مقاله:

محققان و پژوهشگران محترم مقالات خود را در محورهای ذیل با تأکید بر عهدنامه مالک اشتر به نشانی دبیرخانه کنگره ارسال نمایند:

الف:سیاست و حکومت

۱-تبیین مبانی، اه و آثار تشکیل حکومت ی.

۲- بررسی راه کارهای کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران.

۳- عوامل ایجاد و تداوم اعتماد متقابل بین مردم و حکومت.

۴- عد اجتماعی.

۵- بررسی عوامل تقویت جایگاه حکومت ها.

۶- بررسی عوامل موثر در انحطاط حکومت ها و راه کارهای برون رفت از آن.

۷- سیاست ها وشیوه های تعامل حکومت با مردم.

۸- معیارها و شاخصه های گزینش وزراء،کارگزاران، مشاوران و مدیران.

۹- بررسی جایگاه و اهمیت حکومت در ایجاد انتظام اجتماعی.

۱۰- بررسی جایگاه و اهمیت ی و پیروی از آن.

ب: فرهنگی

۱-جایگاه فرهنگ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی در نگاه حضرت و را ارهای نهادینه سازی آن در میان کارگزاران و مردم.

۲- حکومت و شاخصه های توسعه فرهنگی (فرهنگ سازی ).

۳- بررسی جایگاه و نقش خواص و عامه مردم در نگاه المؤمنین علیه السلام.

۴- بررسی و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در صیانت از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی.

ج: اجتماعی

۱- جایگاه و نقش کارگزاران حکومت در تعالی معنوی و مادی مردم و جامعه.

۲- بررسی نقش طبقات و اصناف جامعه ازنظر وظایف و ویژگی های هر طبقه.

۳- را ارهای اجرای عد اجتماعی در جامعه.

۴- بررسی راه کارهای کنترل انحرافات اجتماعی در جامعه.

ادامه در لینک زیر

http://nahj-albalaghe.ir/congress/node/4